Volunteer project search

ศึกษารายละเอียด

ควรเผื่อระยะเวลาการสมัคร และการเตรียมตัวเดินทาง ก่อนค่ายหรือโครงการจะเริ่มอย่างน้อย 1 เดือนขึ้นไป


2. "ADD TO BACKPACK"

สนใจค่ายใด คลิก "Save Project" โดยสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งค่าย สำหรับในกรณีที่ค่ายที่เลือกอันดับหนึ่งเต็ม ใบสมัครจะถูกส่งไปยัง Host organization ของค่ายที่เลือกเป็นอันดับต่อมา

3. "APPLY!" 

กรอกใบสมัครโดยคลิกปุ่ม "Apply Now!" ทางซ้ายมือของระบบ

4. เจ้าหน้าที่ตอบกลับ

หลังส่งใบสมัครจะได้รับอีเมลตอบกลับ ให้อาสาสมัครส่งเอกสารเพิ่มเติม ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทำเบียนบ้าน, สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) และสลิปการโอนค่าธรรมเนียมการสมัคร พร้อมทั้ง Acceptance letter โดยอาสาสมัครกรอกรายละเอียดลงใน Acceptance Form และส่งกลับพร้อมเอกสารอื่น ๆ ข้างต้น

ขั้นตอนหลังได้รับการตอบรับจากประเทศปลายทาง

ติดต่อ outgoing@volunteerspirit.or.th, 081 959 2916