ค่าใช้จ่ายในการร่วมค่ายทั่วโลก

ตลอดระยะเวลาในขณะที่ร่วมค่ายต่างประเทศ อาสาสมัครจะได้รับที่พัก และอาหารฟรี ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัรต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเองได้แก่

 • ค่าลงทะเบียน

 • ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

 • ค่าเครื่องบิน (อาสาสมัครสามารถเลือกซื้อได้เอง)

 • ค่าประกันการเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมค่าย (ถ้ามี) โดยอาสาสมัครจ่ายในวันแรกเมื่อเดินทางถึง

หมายเหตุ

 1. ชาวไทยสามารถพำนักในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ 30 วัน โดยไม่ต้องทำวีซ่า ยกเว้น กัมพูชา 14 วัน

 2. อาจมีค่าธรรมเนียมค่าย/โครงการในบางประเทศของทวีปยุโรป อ่านได้จากรายละเอียดของค่าย ในโปรแกรมการค้นหาค่าย

 3. การเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครระยะยาว (MLTV) ที่ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น มีค่าธรรมเนียมโครงการ แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ายในการร่วมประเภทระยะสั้น (workcamp)

 4. ประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่บังคับให้ทำประกันการเดินทางเมื่อดำเนินการขอวีซ่า โดยยื่นสำเนาประกันการเดินทางเมื่อยื่นของวีซ่าที่สถานฑูต

 5. ค่าเดินทางขึ้นอยู่กับการเลือกสายการบินของอาสาสมัคร, ค่าเดินทางยังรวมถึงค่ารถไฟ รถประจำทางไป-กลับ ค่าย/โครงการ และการเดินทางท่องเที่ยวก่อนหรือหลังค่าย/โครงการด้วย

ค่าลงทะเบียนในการร่วมค่าย

ค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะสั้น STV

 • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะสั้น (STV) 1 ค่าย 7,000 บาท

 • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะสั้น (STV) 2 ค่าย 8,000 บาท

 • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะสั้น (STV) 3 ค่ายขึ้นไป 9,000 บาท

ค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับการร่วมค่าย 1-3 ค่าย ต้องเดินทางภายในครั้งเดียว ระยะเวลาของค่ายต้องติดต่อกัน ห่างกันไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ และค่ายต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน หรือกลุ่มวีซ่าประเภทเดียวกัน

ค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะยาว MLTV

 • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะกลาง (MLTV) 1 เดือน 9,000 บาท

 • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะกลาง (MLTV) 2 เดือน 10,000 บาท

 • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะกลาง (MLTV) 3 เดือน 11,000 บาท

 • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะยาว (MLTV) 4 เดือนขึ้นไป 12,000 บาท

รายละเอียดการโอน

ธนาคารกสิกรไทย สาขา ช่องเขา - ม.อ. หาดใหญ่

ชื่อบัญชี: สมาคมจิตอาสา

หมายเลขบัญชี: 517-2-11461-1

กรุณาส่งสลิปการโอนไปยัง outgoing@volunteerspirit.or.th