ค่าใช้จ่ายในการร่วมค่ายทั่วโลก

 • ตลอดระยะเวลาในขณะที่ร่วมค่ายต่างประเทศ อาสาสมัครจะได้รับที่พัก และอาหารฟรี
 • ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเองได้แก่
 • - ค่าลงทะเบียน
 • - ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
 • - ค่าเครื่องบิน (อาสาสมัครสามารถเลือกซื้อได้เอง)
 • - ค่าประกันการเดินทาง
 • - ค่าธรรมเนียมค่าย (ถ้ามี โดยอาสาสมัครจ่ายในวันแรกเมื่อเดินทางถึง) ตามรายละเอียด ดังนี้

หมายเหตุ

 1. ชาวไทยสามารถพำนักในประเทศกลุ่มอาเซียนได้ 30 วัน โดยไม่ต้องทำวีซ่า ยกเว้น กัมพูชา 14 วัน
 2. อาจมีค่าธรรมเนียมค่าย/โครงการในบางประเทศของทวีปยุโรป อ่านได้จากรายละเอียดของค่าย ในโปรแกรมการค้นหาค่าย
 3. การเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครระยะยาว (MLTV) ที่ประเทศเกาหลีและญี่ปุ่น มีค่าธรรมเนียมโครงการ แต่ไม่มีค่าธรรมเนียมค่ายในการร่วมประเภทระยะสั้น (workcamp)
 4. ประเทศในแถบยุโรปส่วนใหญ่บังคับให้ทำประกันการเดินทางเมื่อดำเนินการขอวีซ่า โดยยื่นสำเนาประกันการเดินทางเมื่อยื่นของวีซ่าที่สถานฑูต
 5. ค่าเดินทางขึ้นอยู่กับการเลือกสายการบินของอาสาสมัคร, ค่าเดินทางยังรวมถึงค่ารถไฟ รถประจำทางไป-กลับ ค่าย/โครงการ และการเดินทางท่องเที่ยวก่อนหรือหลังค่าย/โครงการด้วย
 6. คำถามที่พบบ่อย

Expense of Thai Outgoing Project

 1. Registration Fee
   1. ค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะสั้น STV
    • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะสั้น (STV) 1 ค่าย 6,000 บาท
    • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะสั้น (STV) 2 ค่าย 7,000 บาท
    • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะสั้น (STV) 3 ค่ายขึ้นไป 8,000 บาท
    • ค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับการร่วมค่าย 1-3 ค่าย ต้องเดินทางภายในครั้งเดียว ระยะเวลาของค่ายต้องติดต่อกัน ห่างกันไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ และค่ายต้องอยู่ในประเทศเดียวกัน หรือกลุ่มวีซ่าประเภทเดียวกัน
  1. ค่าลงทะเบียนสำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะยาว MLTV
  • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะกลาง (MLTV) 1 เดือน 8,000 บาท
  • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะกลาง (MLTV) 2 เดือน 9,000 บาท
  • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะกลาง (MLTV) 3 เดือน 10,000 บาท
  • สำหรับการร่วมค่ายอาสาสมัครระยะยาว (MLTV) 4 เดือนขึ้นไป 12,000 บาท
 1. Visa fee
 2. Project workcamp fee (Depend on each countries)
 3. Plane Ticket
 4. Travel Insurance (Depend on volunteer)
 5. Pocket Money

Remark:

 1. Registration Fee include
  • Project contact
  • Visa Consulting
 2. If you need plane ticket, travel insurance and visa specialist service please transfer money to VSA bank account prompt with registration fee. The details is in acceptance letter after you have been confirmed from VSA.
 3. Some embassy does not need to show travel insurance but we recommend that you should have it for save your accident during travel. (VSA can mange for you if you need)

Transfer registration fee to:

Kasikorn Bank ธนาคารกสิกรไทย สาขาช่องเขา - ม.อ. หาดใหญ่

Bank account name: สมาคมจิตอาสา

Bank account no.: 517-2-11461-1

 • After money transferring please send the slip to volunteerspiritassociation@gmail.com
 • In the Membership Authority Outgoing Volunteer will get the Privilege as VSA Members. More information http://volunteerspirit.or.th/pages/13399/