India: Time for Tea Training by Nok

Story Telling

การเข้าร่วมโครงการ Time for Tea ณ RUCHI Center ระหว่างวันที่ 6-14 มิย.65 เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก นับเป็นการเข้าร่วมกับ VSA นอกประเทศครั้งแรกระหว่างช่วงการระบาด COVID-19 ฉันได้พบกับเพื่อนๆอีก 7 ประเทศ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ผจญภัยด้วยกัน ทั้งกับสภาพอากาศที่ร้อนระอุในแต่ละวัน และกำหนดการที่อาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะสภาพอากาศหรือการไม่ตรงเวลาของเพื่อนบางคน หากตัดเรื่องการไม่ตรงเวลาออกไป โปรแกรมนี้ถือว่ามีความยืดหยุ่นมาก และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ การมาอบรมเพื่อกลับไปอบรมนิสิตให้มีความกล้าคิด กล้าแสดงออก และส่งเสียงประเด็นที่พวกเขาคิดว่าเป็นปัญหาสังคม หรือปัญหาที่ควรแก้ไขในระดับความสามารถของพวกเขา

ในแต่ละวันทีมผู้จัดให้ความรู้เรื่องการจัดกิจกรรมกลุ่ม และต่อด้วยการไปเยี่ยมหมู่บ้านละแวกใกล้เคียงในตอนค่ำ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่น่าจะหาได้เฉพาะที่อินเดียเท่านั้น คนอินเดียมีความเป็นมิตร และช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ฉันหลงทางบ่อยครั้งและทุกครั้งเวลาถามทางก็มีคนกุลีกุจอช่วย และมี 1 ครั้งที่เพื่อนอินเดียโดนลิงฉกถุง shopping ตำรวจอินเดียใจดีก็ช่วยจัดการให้จนได้ถุงคืนมา (โล่งอก)

โครงการ Time for Tea ทำให้ฉันได้เปิดโลกทัศน์และเรียนรู้ที่จะนำความรู้/กิจกรรมใหม่ ๆ มาปรับใช้กับมหาวิทยาลัยและชุมชน ฉันหวังว่าความรู้จากครั้งนี้จะช่วยพัฒนานิสิตเพื่อความเป็น responsible global citizen ต่อไป


อาจารย์นก ดิญะพร วิสะมิตนันท์ สาขาวิชาภาษาตะวันตก มหาวิทยาลัยทักษิณ หนึ่งในผู้เข้าร่วมการอบรมโครงการ Time for Tea ประเทศอินเดีย