Frequently Asked Questions - Outgoing

ทำไมไปเป็นอาสาสมัครต้องเสียเงิน

สมาคมจิตอาสาอยู่ในเครือข่าย CCIVS ของ Unesco และเครือข่าย NVDA ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันระบุไว้ว่าประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่มีงบประมาณใด ๆ สนับสนุนนั้นสามารถคิดค่าธรรมเนียม เพื่อเป็นค่าที่พักและอาหารของอาสาสมัคร รวมทั้งนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้ตามสมควร ดังนั้นค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจึงเป็นค่าที่พัก อาหาร และนำไปใช้ในการบริหารจัดการตามรายละเอียดดังนี้

 • Project Running 50%

 • Organization Running 30%

 • Meeting and Seminar 10%

 • New project Survey 10%

ทำไมต้องจ่ายค่าลงทะเบียนก่อน ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ได้รับการตอบรับ

สาเหตุที่ให้ดำเนินการจ่ายค่าลงทะเบียนก่อน เรื่องจากในหลายกรณีเมื่อสมาคมส่งใบสมัครและทาง host organization ตอบรับ อาสาสมัครส่วนใหญ่ ยกเลิก ด้วยเหตุผลที่ทั้งสมเหตุสมผลและไม่สมเหตุสมผล ดังนั้น เพื่อเป็นการยืนยันความตั้งใจในการเข้าร่วมกิจกรรม สมาคมจึงเปลี่ยนระเบียบขั้นตอนการสมัครให้อาสาสมัครไทยทุกคนจ่ายค่าลงทะเบียนก่อนดำเนินการใด ๆ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของประเทศ ที่อาสาสมัครไม่มีความตั้งใจแน่วแน่ในการเข้าร่วมกิจกรรม จึงขอให้เข้าใจโดยทั่วกัน

หากจ่ายค่าลงทะเบียนแล้วไม่ได้รับการตอบรับจะได้รับค่าลงทะเบียนคืนหรือไม่

ในกรณีที่ค่ายหรือโครงการที่เลือกอันดับที่ 1 เต็ม สมาคมจะส่งใบสมัครไปยังค่ายลำดับที่สองและสามต่อไป หากเลือกสมัครเพียงค่ายเดียว และ host organization ไม่ตอบรับใบสมัคร และอาสาสมัครไม่ประสงค์จะเข้าร่วมค่ายหรือโครงการอื่น สมาคมคืนค่าลงทะเบียนเต็มจำนวนแก่อาสาสมัคร

กรณีอาสาสมัครมีเหตุจำเป็นสมเหตุสมผลที่ต้องยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม สมาคมแบ่งการพิจารณาออกเป็นสองกรณี

 1. รักษาสิทธิ์ไว้ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป ต้องใช้ภายในหกเดือน

 2. คืนค่าลงทะเบียนร้อยละ 20

กรณีไม่คืนค่าลงทะเบียนได้แก่

 1. Host Organization ตอบรับใบสมัครแล้ว แต่อาสาสมัครยกเลิกด่วยเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น ยังไม่ขออนุญาตผู้ปกครอง (ควรทำก่อนยื่นใบสมัครทุกครั้ง), ไม่รู้สึกอยากเข้าร่วมกิจกรรม (ทุกกิจกรรมต้องการอาสาสมัครที่มีความตั้งใจจริง), ติดภารกิจอื่น ๆ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ (พิจารณาเป็นกรณีไป)

 2. Last minute Cancelclation กรณีแจ้งยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมภายในหนึ่งสัปดาห์สุดท้ายก่อนกิจกรรมเริ่ม

หากอาสาสมัครได้รับดำเนินการยื่นขอวีซ่า หรือได้รับวีซ่าแล้วแล้ว และยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรม อาสาสมัครต้องลงนามยืนยันไม่เดินทางไปยังประเทศที่ได้รับวีซ่า และไม่ใช่วีซ่าที่ได้รับในการเดินทางเพื่อจุดประสงค์อื่น

ไปเป็นอาสาสมัครต่างประเทศมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

 1. ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ 6,000 - 12,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก (สมาคมเป็นผู้ติดต่อยืนยันการเข้าร่วมค่ายกับประเทศที่ต้องการไป, เป็นที่ปรึกษาเรื่องการทำวีซ่าและเอกสารรับรองจากสมาคมและประเทศที่เลือก, จัดกิจกรรมOrientation Meeting)

 2. ค่าธรรมเนียมค่ายในประเทศที่เลือก (หากเป็นประเทศกำลังพัฒนาเช่นเดียวกัน จะมีค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกันกับการร่วมค่ายของอาสาสมัครนานาชาติในประเทศไทย แต่ในบางประเทศที่พัฒนาแล้วไม่มีค่าธรรมเนียมส่วนนี้ และบางประเทศก็มี Pocket Money ให้อาสาสมัครประเภท Mid-Long Term หรืออาสาสมัครระยะยาว)

 3. ค่าธรรมเนียมค่ายนี้จะจ่ายในวันแรกที่ค่ายเริ่ม เมื่อไปถึงประเทศนั้น ๆ โดยค่าธรรมเนียมจะรวมที่พัก, อาหาร, วัสดุอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้ภายในค่าย, ค่าเดินทางที่จำเป็นภายในค่าย ไม่รวม ค่าเดินทางจากสนามบิน ไป-กลับ ค่าย, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ขนม เครื่องดื่มต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางท่องเที่ยวช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์)

 4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ

 5. ค่าตั๋วเครื่องบิน

 6. ค่าประกันการเดินทาง (ประมาณ 6,000 บาท สำหรับ 1 ปี)

 7. Pocket Money สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางระยะสั้น (รถไฟ รถเมล์ ฯลฯ) ในประเทศที่เลือกไป และเป็นค่าที่พัก หากไปถึงก่อนค่ายเริ่ม หรือต้องการท่องเที่ยวหลังเสร็จสิ้นค่าย

ความแตกต่างระหว่าง Short Term Volunteer (STV) และ Mid-Long Term Volunteer (MLTV)

อาสาสมัครไทยสามารถร่วมค่ายในประเทศได้หรือไม่

ได้ เช่นเดียวกับการร่วมค่ายในต่างประเทศ โดยอ่านรายละเอียดค่ายในประเทศ แจ้งความจำนงไปที่ workcamp@volunteerspirit.or.th เจ้าหน้าที่จะส่งใบสมัครให้กรอก และดำเนินการตามขั้นตอนตามที่เจ้าหน้าที่แจ้ง

อาสาสมัครไทยที่ร่วมค่ายในประเทศจะสนับสนุนค่าธรรมเนียมค่ายครึ่งของอาสาสมัครต่างชาติ และได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมค่ายจนจบ (แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อกรอกใบสมัคร)