Traveling through International Voluntary Service

Traveling makes your brain awake and working better, your heart and your blood are running better.

Someone has told me about my successful job that concerning about travelling all over.

I would go around the world and meet all different people to exchange, learning, more understanding to live as one again..."

Tum

การเดินทางผ่านอาสาสมัครแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ

การเดินทางทำให้สมองเราปลอดโปร่งและทำงานได้ดีขึ้น เลือดลมสูบฉีด หัวใจเต้นแรง มีคนเคยบอกผมว่า งานที่เจริญก้าวหน้าของผมนั้น จะต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลอย่างไม่หยุดหย่อน ผมอยากเดินทางไปทั่ว (โลก) และพบปะผู้คนหลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เข้าใจกันมากขึ้น และเพื่อหลอมรวมเป็นหนึ่งกันอีกครั้ง...

ตุ้ม