RED Onion EVS in Portugal

ทุนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมอาสาสมัครประเทศโปรตุเกส

3 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561

(ปิดรับสมัคร)

โครงการ RED ONION เป็นโครงการร่วมร่วมระหว่างหน่วยงานอาสาสมัคร 8 ประเทศ ได้แก่ Yupi โปรตุเกส, Dejavato อินโดนีเซีย, CSDS เวียดนาม, VSA ประเทศไทย, TEIS ฮังการี, SEMPER AVANTI โปแลนด์, JEEVAN REKHA PARISHAD อินเดีย และ GENESIS สาธารณรัฐเช็ก เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของกลุ่มคนทำงานด้านเยาวชน และเยาวชนใน 8 ประเทศ โดยใช้การเรียนรู้แบบ Non-Formal Education และกิจกรรมอาสาสมัครเป็นเครื่องมือ โครงการ RED Onion ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการ Eramus+ จาก European Commission

ภายในระยะเวลาโครงการสองปี โครงการ RED Onion เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมอาสาสมัคร หรือที่เรียกว่า EVS: European Voluntary Service ณ เมือง Vila Nova de Famalicão ประเทศโปรตุเกส เป็นระยะเวลา 6 เดือน ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 โดยมีระยะเวลากิจกรรมและปฏิบัติดังนี้

 • 12-23 มีนาคม 2561เปิดรับสมัคร
 • 26-29 มีนาคม 2561 พิจารณาใบสมัครและสัมภาษณ์ (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) โดยเจ้าหน้าที่จากไทยและโปรตุเกส
 • 30 มีนาคม 2561 ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก
 • 2 เมษายน 2561 ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วม (หากไม่ยืนยันถือว่าสละสิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับต่อไป)
 • 15 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2561 ดำเนินการวีซ่า
 • 1-5 มิถุนายน 2561 ปฐมนิเทศน์ ณ จ.สงขลา ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติโครงการอื่น ๆ ของ VSA
 • 3-8 กรกฎาคม 2561 ร่วมกิจกรรม Training Course For EVS ประเทศอินโดนีเซีย
 • 9 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2561 ปฏิบัติงานอาสาสมัครประเทศโปรตุเกส
 • มกราคม 2562 ประเมินผลกิจกรรม และรับเกียรติบัตร

ข้อปฏิบัติ

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งบันทึก (Blog) ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วม และประสบการณ์ที่ได้รับ เดือนละ 1 ครั้งกลับมายังสมาคมจิตอาสา
 • ประชุม เขียนรายงาน (1 หน้ากระดาษ เอ 4) และกรอกแบบประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • นำเสนอประสบการณ์การแลกเลี่ยนเรียนรู้แก่อาสาสมัครรุ่นต่อไป ในกิจกรรมการปฐมนิเทศน์ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2562 จ.สงขลา หรือการปฐมนิเทศน์ที่กรุงเทพมหานคร
 • ส่งคลิปวิดีโอประมวลกิจกรรมตลอดระยะเวลา 6 เดือน ความยาวคลิป 3 นาที

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 18-30 ปี
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง-ดี
 3. มีความรับผิดชอบ
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ

ค่าใช้จ่าย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจ่ายค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)

ค่าใช้จ่ายที่โครงการรับผิดชอบ

 • ค่าเดินทางไปกลับประเทศไทย-เมือง Vila Nova de Famalicão ประเทศโปรตุเกส 100% ไม่เกิน 38,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและประกันการเดินทาง
 • ค่าอาหารและที่พักตลอดระยะเวลาโครงการ รวมทั้งระหว่างการปฐมนิเทศน์จังหวัดสงขลา

โครงการไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารว่าง แอลกอฮอล์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

 • ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท ยืนยันหลังจากได้รับการคัดเลือก
 • ค่าเดินทางเพื่อปฐมนิเทศน์และนำเสนอผลงาน ณ จังหวัดสงขลา

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายก่อนทั้งหมด จะได้รับคืน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้งหมดข้างต้น

 • ผู้สมัครสำรองจ่ายค่าวีซ่า ประมาณ 4,000 บาท

(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายทั้งหมด)

กรุณาอ่านรายละเอียดจากลิงก์ข้างล่างนี้ก่อนตัดสินใจกรอกใบสมัคร

สมาคมจิตอาสา ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่มีรายละเอียดคำตอบอยู่ภายในลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างนี้ หรือจากการไม่พยายามอ่านรายละเอียดก่อนถามในทุกกรณี

รายละเอียดกิจกรรมประเทศโปรตุเกส

กรอกใบสมัคร

เกี่ยวกับอาสาสมัคร EVS

RED Onion Project

ติดต่อ ภารินทร์ เจริญชนาพร 090-302-8862, parin@volunteerspirit.or.th