Link 2 continents EVS Slovakia Details

เปิดรับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนประเทศสโลวาเกีย

15 เมษายน - 15 มิถุนายน 2560

Link 2 Continents เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างทวีปเอเชีย-ยุโรป 6 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สโลวาเกีย สเปน ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนานาชาติ

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่ 2017-2018 โดยโครงการฯ เปิดรับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยไปประเทศสโลวาเกีย เป็นระยะเวลา 2 เดือน

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 18-30 ปี
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี
 3. มีความรับผิดชอบ
 4. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ

จำนวนที่รับสมัคร

2 คน

ระยะเวลากิจกรรมและข้อปฏิบัติ

 • เปิดรับสมัคร 12 - 25 กุมภาพันธ์ 2560
 • ระยะเวลาพิจารณาใบสมัคร 25-28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลการคัดเลือก 1 มีนาคม 2560
 • ดำเนินการเรื่องวีซ่า มีนาคม 2560
 • เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2560 จังหวัดสงขลา
 • เข้าร่วมกิจกรรมประเทศสโลวาเกีย 15 เมษายน - 15 มิถุนายน 2560

ข้อปฏิบัติ

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งบันทึก (Blog) ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วม และประสบการณ์ที่ได้รับ เดือนละ 1 ครั้งกลับมายังสมาคมจิตอาสา
 • ประชุมและกรอกแบบประเมินประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • นำเสนอประสบการณ์การแลกเลี่ยนเรียนรู้แก่อาสาสมัครรุ่นต่อไป ในกิจกรรมการปฐมนิเทศน์ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2560 จ.สงขลา
 • ส่งคลิปวิดีโอประมวลกิจกรรมตลอดระยะเวลา 2 เดือน ความยาวคลิป 3 นาที

ค่าใช้จ่าย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจ่ายค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)

ค่าใช้จ่ายที่โครงการรับผิดชอบ

 • ค่าเดินทางไปกลับประเทศไทย-เมือง Cadca สโลวาเกีย 100% ไม่เกิน 38,000 บาท
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าอาหารและที่พักตลอดระยะเวลาโครงการ

โครงการไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารว่าง แอลกอฮอล์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

 • ค่าลงทะเบียน 9,000 บาท หลังจากได้รับการคัดเลือก

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่าย

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายก่อนทั้งหมด จะได้รับคืน หลังจากสิ้นสุดกิจกรรม และปฏิบัติตามข้อปฏิบัติทั้งหมดข้างต้น

 • ผู้สมัครสำรองจ่ายค่าวีซ่า ประมาณ 4,000 บาท

(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายทั้งหมด)

กรุณาอ่านรายละเอียดจากลิงก์ข้างล่างนี้ก่อนตัดสินใจกรอกใบสมัคร

สมาคมจิตอาสา ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่มีรายละเอียดคำตอบอยู่ภายในลิงก์เว็บไซต์ข้างล่างนี้ หรือจากการไม่พยายามอ่านรายละเอียดก่อนถามในทุกกรณี

รายละเอียดกิจกรรมประเทศสโลวาเกีย

กรอกใบสมัคร

ติดต่อ ภารินทร์ เจริญชนาพร 090-302-8862, parin@volunteerspirit.or.th