IVS Impact

IVS Impact #1

จุดเปลี่ยนงานอาสา #1

หนึ่งในโรงเรียนที่สมาคมจิตอาสาส่งอาสาสมัครเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้คือ โรงเรียนบ้านควนเสม็ด ที่มีจำนวนนักเรียนร่วม 300 คน และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนการย้ายออกของนักเรียนเพิ่มขี้นในทุกปีการศึกษา

ผลกระทบสำคัญหลังจากสมาคมจิตอาสา ได้ส่งอาสาสมัครเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมีอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ กว่า 15 คน รวมทั้งการจัดกิจกรรม InterCutural and Language camp (ICL camp) อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 3 ปี พบว่าผู้ปกครองที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงเรียนตัดสินใจย้ายบุตรหลานเข้ามาเรียนในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น แทนการส่งบุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนในตัวเมืองที่มีปริมาณนักเรียนหนาแน่น โดยอัตราการย้ายเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในทุกภาคการศึกษา

เหตุผลหลักในการตัดสินใจย้ายบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านควนเสม็ดคือการมีครูอาสาสมัครนานาชาติแลกเปลียนเรียนรู้กับนักเรียน ทำให้นักเรียนมีโอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษ และเรียนรู้ภาษาที่สองและสามเพิ่มเติม และมีโอกาสใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

นอกจากนี้ปริมาณนักเรียนที่ย้ายออกไม่รวมสำเร็จการศึกษาก็ลดลงด้วยเหตุผลหลักเดียวกัน

การส่งอาสาสมัครนานาชาติเข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถือเป็นโอกาสสำคัญของนักเรียนในโรงเรียนที่ห่างไกล ในการได้รับโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน และไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นภาระแก่ผู้ปกครอง

การเรียนรู้ภาษาที่สองและสามเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือโอกาสในการใช้ภาษา เพื่อสร้างให้เด็กเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ และสร้างแรงจูงใจแก่เด็ก ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันระหว่างนักเรียนและครูอาสาสมัครนานาชาติอีกด้วย

จริญญา กฤติกานต์