Go-Pro Programming training in Peru

Post date: Oct 16, 2017 4:23:38 AM

Go-Pro Regional Programming Center เปิดรับผู้สนใจรับทุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Programming for Youth ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู

รายละเอียด