Denmark

Eco-Village Music Festival

ชุมชน Okosamfundet Dyssekilde เป็นชุมชนเล็กๆแบบ EcoVillage เป็นชุมชนที่แตกต่างไปจากชุมชนที่อยู่ทั่วไปในเดนมาร์ค ที่นี่ขยะจะถูกแยกประเภทตั้งแต่อยู่ในครัวเรือน จัดระเบียบขยะโดยแยกขยะออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆ บ้านทุกหลังเน้นการก่อสร้างที่เรียบง่าย มีกังหันลมขนาดใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้า มีพื้นที่สีเขียว แปลงผัก โรงเลี้ยงสัตว์ ไม่มีแนวกั้นอาณาเขต รั้ว กำแพง มีพื้นที่ใช้สอยนอกตัวบ้านร่วมกัน ไม่มีรถวิ่งไปมาในชุมชน สามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ได้ปิดรับกับสิ่งใหม่ และยังคงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย กลมกลืนและอ่อนน้อมไปกับธรรมชาติ พึ่งพาอาศัยกันและกัน

Himmelstorm Festival เป็นเทศกาลดนตรี 2 วัน 2 คืน ในชุมชน Okosamfundet Dyssekilde อาสาสมัครส่วนใหญ่มาจากคนในชุมชนเอง และอาสาสมัครทีมหัวหน้าจะเรียกอาสาสมัครว่า MS พวกเรามีกันทั้งหมด 9 คน มาจากหลากลายประเทศ อาสาสมัครจะมีหน้าที่ช่วยเตรียมพื้นที่บริเวณงาน ติดตั้งอุปกรณ์ เคลื่อนย้ายสิ่งของ ตั้งเต้นท์ขนาดใหญ่ ทำความสะอาดบริเวณงาน และงานอื่น ๆ ที่ช่วยให้เทศกาลดนตรีนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาหารและเครื่องดื่มในช่วงเทศกาลและในระหว่างค่าย ส่วนใหญ่เป็นแบบ vegan โดยมื้อเช้าทีมอาสาสมัครจะจัดตารางทำอาหารกันเอง ส่วนมื้อกลางวันและมื้อเย็นอาสาสมัครจากชุมชนจะเป็นฝ่ายเตรียมอาหารและทานร่วมกับอาสาสมัครจากชุมชน การเป็นอาสาสมัครที่นี่ทำให้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของงานเทศกาลอย่างมาก พวกเราได้รับสิทธิพิเศษหลายอย่างในงานเทศกาล

ค่ายนี้ทำให้รู้จักการทำงานเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า รู้จักผู้คนมากมายภายในชุมชน ได้รับการต้อนรับอย่างดีและเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน แนวคิดและความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ การมาทำกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์ในอีกมุมที่ไม่เคยได้พบเจอจากที่ไหนมาก่อน

ชนัญชิดา นกจันทร์