Think Bigger

European Voluntary Service: EVS

1 September 2019 - 28 February 2020

ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือก

Piyarat Kittiwat

Think Bigger project is the coorperation of 4 countries from Europe and Asian, MODE Poland, VSA Thailand, JRP India and Yupi Portugal.

The overall aim of the project is to create conditions and develop potential that will allow European and Asian partners collaborate more effectively and on a regular basis in the field of youth work. This calls for framing specific standards of cooperation and methods for ensuring quality in the implementation of youth projects and volunteering activities envisioned in initiatives undertaken by European and Asian entities.

Objectives:

 • To pool the expertise and experiences of all involved partners.

 • To gain a multitude of region-specific perspectives on issues and challenges in youth work and volunteering.

 • To raise the awareness of cultural and social factors that determine the viability and value of mobility in a given country/region is a starting point for providing a better preparation and support to participants.

 • To provide a chance for exchanging practices and experiences with regard to management, risk handling and communication in Europe-Asia youth projects.


One of the activities is European voluntary service for young people recruited to undertake volunteering as part of the project will contribute to the tool-kit content by sharing their experience with youth workers. 4 partners will exchange volunteer for 6 months. VSA Thailand will send 1 volunteer to Yupi Portupal and host a volunteer from MODE Poland.

Volunteer will involved in preparing materials for some of the dissemination activities. Volunteers will be provided with an experience where particular emphasis will be placed on preparation, mentoring, support and evaluation. This will constitute an excellent chance for personal development.

คุณสมบัติสำหรับเยาวชนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัคร EVS

 1. เป็นสมาชิก VSA

 2. อายุไม่เกิน 30 ปี

 3. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับปานกลาง-ดี

 4. มีความสนใจในกิจกรรมอาสาสมัครระหว่างประเทศ

 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ

ข้อปฏิบัติระหว่างเป็นอาสาสมัคร EVS

 • ผู้ได้รับคัดเลือกทุนต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ เป็นระยะเวลา 5 วัน

 • เขียนรายงานกิจกรรมประจำเดือน

 • ประเมินผลกับเข้าหน้าที่จากประเทศอินเดีย ที่จะเข้าเยี่ยมกิจกรรมที่ประเทศโปรตุเกส ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2020

ข้อปฏิบัติหลังเสร็จสิ้นภารกิจอาสาสมัคร EVS

 • ส่งคลิปวิดีโอประมวลกิจกรรม ความยาวคลิป 3 นาที

 • นำเสนอผลงานการเป็นอาสาสมัคร EVS ในกิจกรรมของ VSA

 • ประเมินผลกิจกรรม

Time line

 • 29 มีนาคม - 25 เมษายน 2562 เปิดรับสมัคร

 • 26-28 เมษายน 2562 สัมภาษณ์รอบแรก

 • 29 เมษายน 2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกจากการสัมภาษณ์รอบแรก 3 คน

 • 29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 นัดหมายสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) กับเจ้าหน้าที่จากโปรตุเกส

 • 4 พฤษภาคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือก

 • 6 พฤษภาคม 2562 ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วม (หากไม่ยืนยันถือว่าสละสิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับต่อไป)

 • 8 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2562 ดำเนินการวีซ่า

 • 1-5 กรกฎาคม 2562 ปฐมนิเทศน์ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

 • 6 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2562 เตรียมตัวการเดินทาง

 • 1 กันยายน 2562 - 20 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิบัติหน้าที่อาสาสมัคร EVS ประเทศโปรตุเกส

 • 1-15 กุมภาพันธ์ 2563 ประเมินผลกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่จากประเทศอินเดีย ที่จะเข้าเยี่ยมกิจกรรมที่ประเทศโปรตุเกส

 • 28 กุมพาพันธ์ 2563 ประเมินผลกิจกรรม และส่งคลิปวีดิโอ

 • มีนาคม นำเสนอผลงานการเป็นอาสาสมัคร EVS ในกิจกรรมของ VSA (สถานที่และประเภทกิจกรรมจะนัดหมายอีกครั้งหนึ่ง)

ค่าใช้จ่าย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายวีซ่า, ค่าโดยสารไปกลับกรุงเทพ-โปรตุเกส, ค่าอาหารและที่พัก รวมทั้งเงิน Pocket Money (เดือนละ 150 ยูโร) ตลอดระยะเวลากิจกรรมที่ประเทศโปรตุเกส

หลังจากได้รับคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโดยส่งเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน, สำเนาพาสต์ปอร์ต จ่ายค่าลงทะเบียน (ไม่ได้รับคืน) เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)

โครงการไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารว่าง แอลกอฮอล์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

 • ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท ยืนยันหลังจากได้รับการคัดเลือก (ไม่ได้รับคืน)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่าย

 • ค่าวีซ่า > นำหลักฐานการจ่ายเงิน, ใบเสร็จรับเงินค่าวีซ่า, สำเนาหน้าวีซ่า เพื่อรับค่าวีซ่าคืนหลังเข้าร่วมกิจกรรม

(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องสำรองจ่ายทั้งหมด)

กรอกใบสมัคร ส่งมาที่ parin@volunteerspirit.or.th

ติดต่อสอบถาม

parin@volunteerspirit.or.th, 090-302-8862