V_Volunteer Indy

V_Volunteer Indy มุ่งเน้นให้อาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ (International Workcamp) และโครงการจิตอาสาในต่างแดน (MLTV) โดยสามารถเลือกค่ายและโครงการได้ทั่วโลก ภายใต้เครือข่าย Alliance for European Voluntary Service และ CCIVS ซึ่งมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบของ UNESCO 

คุณสมบัติของอาสาสมัครที่ต้องการไปร่วมค่ายต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายในการร่วมค่าย/โครงการต่างประเทศ

ลักษณะของค่าย

ระยะเวลา ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ โดยทั่วไปมีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 1 - 3 สัปดาห์ อาสาสมัครจะร่วมกิจกรรมวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง (อาจมากน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม และการตกลงร่วมกันของชาวค่าย) มีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ซึ่งชาวค่ายจะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน หรือเลือกพักอยู่ที่ค่ายก็ได้

ผู้ประสานงานค่าย คือผู้ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติ และ Local Host เป็นผู้ที่จะดูแลอาสาสมัครทุกคน

ตารางค่าย จะถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็น โดยจะมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงของการทำงาน ช่วงพัก ช่วงรับประทานอาหารทั้งสามมื้อ และกิจกรรมช่วงเย็น

Working Team และ Cooking Team อาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็น Working Team และ Cooking Team (บางค่ายอาจทำร่วมกัน ไม่มีการแบ่ง) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

มีค่าย/โครงการอะไรบ้าง

ประเภทของค่าย/โครงการ ได้แก่

ความแตกต่างระหว่าง Short Term Volunteer (STV) และ Mid-Long Term Volunteer (MLTV)