V_Volunteer Indy


V_Volunteer Indy มุ่งเน้นให้อาสาสมัครแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ (International Workcamp) และโครงการจิตอาสาในต่างแดน (MLTV) โดยสามารถเลือกค่ายและโครงการได้ทั่วโลก ภายใต้เครือข่าย Alliance for European Voluntary Service และ CCIVS ซึ่งมีการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้ระบบของ UNESCO 


คุณสมบัติของอาสาสมัครที่ต้องการไปร่วมค่ายต่างประเทศ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดเพศ หรืออาชีพ
 • รักที่จะเรียนรู้ และอยากที่จะพบเพื่อนใหม่ ชอบในสิ่งที่ท้าทาย และเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • ใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้
 • ไม่เป็นโรคร้ายแรงใด ๆ ที่ประเทศที่ต้องการไปออกค่ายห้ามเข้า
 • ไม่เป็นผู้เคยกระทำความผิดร้ายแรงลักษณะของค่าย

ระยะเวลา ค่ายอาสาสมัครนานาชาติ โดยทั่วไปมีระยะเวลาดำเนินกิจกรรม 1 - 3 สัปดาห์ อาสาสมัครจะร่วมกิจกรรมวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง (อาจมากน้อย ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม และการตกลงร่วมกันของชาวค่าย) มีวันหยุดอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ซึ่งชาวค่ายจะเดินทางท่องเที่ยวร่วมกัน หรือเลือกพักอยู่ที่ค่ายก็ได้

ผู้ประสานงานค่าย คือผู้ประสานงานระหว่างอาสาสมัครนานาชาติ และ Local Host เป็นผู้ที่จะดูแลอาสาสมัครทุกคน

ตารางค่าย จะถูกกำหนดขึ้นตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็น โดยจะมีการจัดกิจกรรมแบ่งเป็นช่วงของการทำงาน ช่วงพัก ช่วงรับประทานอาหารทั้งสามมื้อ และกิจกรรมช่วงเย็น

Working Team และ Cooking Team อาสาสมัครจะถูกแบ่งเป็น Working Team และ Cooking Team (บางค่ายอาจทำร่วมกัน ไม่มีการแบ่ง) ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


มีค่าย/โครงการอะไรบ้าง

ประเภทของค่าย/โครงการ ได้แก่

 1. Renovation (RENO) ค่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงซ่อมแซมสถานที่สาธารณะต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ เป็นต้น

 2. Environment (ENVI) ค่ายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกและดูแลต้นไม้ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น
 3. Construction (CONS) ค่ายเกี่ยวกับการก่อสร้างสาธารณสถานต่าง ๆ เช่น การก่อสร้างห้องสมุดชุมชน การสร้างกำแพง เป็นต้น
 4. Social Project (SOCI) ค่ายเชิงสังคม เช่น การช่วยดูแลผู้ป่วย การช่วยดูแลเด็กกำพร้าในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้า เป็นต้น
 5. Education (EDU) ค่ายเกี่ยวกับการศึกษา เช่น การสอนภาษาอังกฤษ การช่วยสอนในโรงเรียนคนหูหนวก เป็นต้น
 6. Festival (FEST) ค่ายเกี่ยวกับงานรื่นเริงประจำปี เช่น งานเทศกาลย้อนอดีตเมืองคลองแห งานเทศกาลสงกรานต์ งานเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยวผลผลิต เป็นต้น
 7. Agriculture (AGRI) ค่ายเกี่ยวกับเกษตรกรรม เช่น การการปลูกผักปลอดสารพิษ การผลิตน้ำยาล้างจานชีวภาพ เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่าง Short Term Volunteer (STV) และ Mid-Long Term Volunteer (MLTV)

          STV MLTV
 ระยะเวลา2 - 3 สัปดาห์ 1 - 12 เดือน 
 ที่พัก Public place เช่น โบสถ์ วัด โรงเรียนชุมชน, ครอบครัว หรือศูนย์อาสาสมัคร 
 จำนวนอาสาสมัคร5 - 30 คน 1 - 5 คน 
 ค่าใช้จ่าย บางประเทศเก็บค่าธรรมเนียมค่าย บางประเทศเก็บค่าธรรมเนียมค่าย
Pocket Money     ไม่มี      มีในบางโครงการ
ลักษณะงาน วางแผนและทำงานร่วมกันกับเพื่อนในค่ายวางแผนและทำงานร่วมกับชุมชน และองค์กรท้องถิ่น 
สิ่งที่จะได้เรียนรู้  วัฒนธรรมและภาษานานาชาติของเพื่อนร่วมค่าย รวมทั้งประเทศที่ไปวัฒนธรรมและภาษาของประเทศที่ไป 
Comments