How to Register / วิธีการลงทะเบียน

25 กันยายน - 30 ตุลาคม 2563 เปิดรับสมัคร กรอกใบสมัคร ระบุชื่อโครงการ OCEP จำนวนที่รับสมัคร 3 คน

31 ตุลาคม 2563 ประกาศผลการคัดเลือก

1-2 พฤศจิกายน 2563 ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วม (หากไม่ยืนยันถือว่าสละสิทธิ์ และสงวนสิทธิ์ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในลำดับต่อไป)

19 พฤศจิกายน 2563 รับรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมจากเกาหลีใต้

26 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2563 เข้าร่วมกิจกรรม

25 ธันวาคม 2563 รับประกาศนียบัตร

ค่าใช้จ่าย

โครงการเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนการประชุมออนไลน์ตลอดระยะเวลากิจกรรม

หลังจากได้รับคัดเลือก ผู้ได้รับการคัดเลือกยืนยันการเข้าร่วมโดยส่งเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชนและจ่ายค่าลงทะเบียน (ไม่ได้รับคืน)

เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)

ค่าลงทะเบียน

  • ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท ยืนยันหลังจากได้รับการคัดเลือก
  • พิเศษสำหรับ สมาชิก VSA ส่วนลด 10% ค่าลงทะเบียน 1,350 บาท

ติดต่อสอบถาม

outgoing@volunteerspirit.or.th, 08 1959 2961