Link 2 continents EVS Slovakia

Post date: Feb 11, 2017 2:03:44 AM

โครงการอาสาสมัครแลกเปลี่ยน ประเทศสโลวาเกีย

Link 2 Continents เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างทวีปเอเชีย-ยุโรป 6 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี สโลวาเกีย สเปน ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมนานาชาติ

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี ตั้งแต่ 2017-2018 โดยโครงการฯ เปิดรับอาสาสมัครแลกเปลี่ยนจากประเทศไทยไปประเทศสโลวาเกีย เป็นระยะเวลา 2 เดือน

รายละเอียด