Go-Pro Programming training in Peru details

เปิดรับผู้สนใจรับทุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมฝึกอรมเชิงปฏิบัติการ

Basic Programming for Youth

5-13 กุมภาพันธ์ 2561

เมืองลิมา ประเทศเปรู

Go-Pro โครงการความร่วมมือ 7 ประเทศ ได้แก่ เคนยา โครเอเชีย ประเทศไทย โปแลนด์ สเปน และอินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างโอกาสและความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับเยาวชนในประเทศสมาชิก โดยได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Lego EV3 Robot ครั้งแรกเมื่อวันที่ 5-12 เมษายน 2560 ที่ประเทศโปแลนด์

ในครั้งนี้ VSA Thailand ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกเปิดรับผู้สนใจทางด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโปรแกรม Scratch ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Trainer จากประเทศโปแลนด์

คุณสมบัติ

 1. อายุระหว่าง 18-35 ปี
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี
 3. มีความสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม)
 4. มีความรับผิดชอบ
 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 1. ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วน (กรอกใบสมัครออนไลน์)
 2. เอกสารประจำตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)
 4. ส่งไปที่ parin@volunteerspirit.or.th

จำนวนที่รับสมัคร

3 คน

ระยะเวลากิจกรรมและข้อปฏิบัติ

 • เปิดรับสมัคร 16 - 25 ตุลาคม 2560
 • ระยะเวลาพิจารณาใบสมัคร 26-28 ตุลาคม 2560 (อาจมีการสัมภาษณ์ออนไลน์)
 • ประกาศผลการคัดเลือก 30 ตุลาคม 2560
 • เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 จังหวัดสงขลา
 • เข้าร่วมกิจกรรมประเทศเปรู 5-13 กุมภาพันธ์ 2561
 • นำเสนอผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการอบรมให้กับเยาวชนจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2561 (One Day training)
 • ประเมินผลกิจกรรม

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก

 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งบันทึก (Blog) ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วม และประสบการณ์ที่ได้รับในการฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมจิตอาสา และเอกสารประชาสัมพันธ์ของสมาคม
 • ประชุมและกรอกแบบประเมินประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • นำเสนอผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการฝึกอบรมให้กับเยาวชนจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2561 (One Day training)
 • ส่งคลิปวิดีโอประมวลกิจกรรม ความยาวคลิป 1-2 นาที

ค่าใช้จ่าย

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจ่ายค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง)

ค่าใช้จ่ายที่โครงการรับผิดชอบ

 • ค่าเดินทางไปกลับประเทศไทย-เมืองลิมา ประเทศเปรู โครงการดำเนินการให้
 • ค่าอาหารและที่พักในการฝึกอบรมประเทศเปรู และค่าอาหารและที่พักระหว่างปฐมนิเทศน์และนำเสนอกิจกรรมที่จังหวัดสงขลา

โครงการไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารว่าง แอลกอฮอล์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ

 • ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท หลังจากได้รับการคัดเลือก
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฐมนิเทศน์และนำเสนอผลงานที่จังหวัดสงขลา

(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน)

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับตารางรายละเอียดการฝึกอบรมอีกครั้งในการปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง)

กรุณาอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนตัดสินใจกรอกใบสมัคร

สมาคมจิตอาสา ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่มีรายละเอียดคำตอบอยู่บนเว็บไซต์ หรือจากการไม่พยายามอ่านรายละเอียดก่อนถามในทุกกรณี

ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมครั้งที่ 1 ที่ประเทศโปแลนด์

กรอกใบสมัคร

ติดต่อ ภารินทร์ เจริญชนาพร 090-302-8862, parin@volunteerspirit.or.th