VSA Group Workcamp

Group Workcamp คือการรวมกลุ่มกันของนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจที่ต้องการไปทำกิจกรรมค่ายในต่างประเทศ ระยะเวลาระหว่าง 7 - 14 วัน โดยสามารถรวมกลุ่มสถาบัน กลุ่มชมรม กลุ่มชุมนุน กลุ่มห้องเรียน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสหกรณ์กลุ่มนักศึกษาฝึกงาน หรือกลุ่มเพื่อน เป็นต้น กลุ่มละประมาณ 8 - 30 คน เพื่อไปทำกิจกรรมค่ายร่วมกันในต่างประเทศ

ลักษณะงานของ Group Workcamp จะเป็นการทำงานอาสาสมัครร่วมกับการท่องเที่ยว โดยสัดส่วน การทำงานและการท่องเที่ยว 60:40 กลุ่มสามารถเลือกลักษณะกิจกรรมตามความสนใจและความถนัดของตนเองได้ อาสาสมัครจะได้ใกล้ชิดกับชุมชน โดยการใช้ชีวิตร่วมกัน และทำกิจกรรมร่วมกัน ผ่านการทำอาหาร การท่องเที่ยว และการทำงาน และเข้าพักในสถานที่สาธารณะ เช่น โบสถ์ วัด ศูนย์การเรียนรู้ เป็นต้น

ข้อดีของ Group Workcamp

 1. ฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกันในต่างประเทศ สร้างประสบการณ์กลุ่มร่วมกัน
 2. หลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการเดินทางโดยลำพัง
 3. สามารถใกล้ชิดกับชุมชนในประเทศนั้น ๆ ได้ง่ายขึ้น จากการใช้วิธีการกลุ่มสัมพันธ์

คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าร่วม Group Workcamp

 1. อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป (ในกรณีที่อายุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีหนังสือยืนยันจากผู้ปกครอง)
 2. มีความสนใจในการร่วมกิจกรรมค่ายต่างประเทศเหมือนกัน
 3. มีพื้นฐานการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 4. บางกลุ่มอาจต้องการผู้นำกลุ่ม เช่น กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีครู หรือ ผู้ปกครอง หรือผู้นำกลุ่มที่บรรลุนิติภาวะแล้วร่วมเดินทางไปกับกลุ่มด้วย อย่างน้อย 2 คน
 5. จำนวนผู้เข้าร่วม 8 - 30 คน
 6. กลุ่มนักศึกษาฝึกงานในต่างประเทศ (หากต้องการประกาศนียบัตรหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม สามารถแจ้งความจำนงกับ VSA ก่อนการสมัครได้
 7. สามารถขอรับงบประมาณสนับสนุนจากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรที่สังกัดสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางได้

ขั้นตอนการเข้าร่วม Group Workcamp

 1. รวมกลุ่มอย่างน้อย 8 - 30 คน (กลุ่มที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ต้องมีครู หรือ ผู้ปกครอง หรือผู้นำกลุ่มที่บรรลุนิติภาวะแล้วร่วมเดินทางไปกับกลุ่มด้วย อย่างน้อย 2 คน)
 2. กรอกใบสมัครออนไลน์
 3. รอการตอบกลับจากเจ้าหน้าที่ และยืนยันการสมัคร โดยการกรอกใบสมัครรายบุคคลอีกครั้งหนึ่ง พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 4. รอการตอบกลับจากประเทศที่ต้องการไปร่วมกิจกรรม
 5. จ่ายค่าธรรมเนียมการประสานงาน
 6. ทำวีซ่า (หากประเทศที่จะไปร่วมกิจกรรมจำเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าประเทศ)
 7. ซื้อตั๋วเครื่องบิน และประกันการเดินทาง
 8. ปฐมนิเทศน์
 9. ออกเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม
 10. ประเมินผล

ประเทศที่สามารถไปร่วมกิจกรรม

 1. ญี่ปุ่น
 2. เกาหลี
 3. เวียดนาม
 4. อินโดนีเซีย
 5. กัมพูชา
 6. เนปาล
 7. อินเดีย
 8. สิงคโปร์

ลักษณะกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วม

 1. ค่ายการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่นในโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
 2. ค่ายพัฒนา ช่วยซ่อมแซม ทาสี อาคารสถานที่ ทำความสะอาด ตัดหญ้า เก็บเกี่ยวผลผลิต ฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
 3. ค่ายวัฒนธรรม เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ ผ่านเทศกาลเฉลิมฉลองต่าง ๆ
 4. ค่ายช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ช่วยดูแลเด็กพิการ เด็กกำพร้า คนชรา
 5. ค่ายสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ เก็บขยะ ขุดลอกคูคลอง เรียนรู้ระบบนิเวศน์ภายในอุทยานแห่งชาติ

ค่าใช้จ่าย

 1. ค่าธรรมเนียมประสานงาน 10,000 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมค่าย ขึ้นอยู่กับประเทศที่เลือก
 3. ค่าตั๋วเครื่องบินและประกันการเดินทาง