Story Telling‎ > ‎VSA staff blog‎ > ‎

Go-Pro Programming training in Peru details

เปิดรับผู้สนใจรับทุนการเดินทางเพื่อเข้าร่วมฝึกอรมเชิงปฏิบัติการ 
Basic Programming for Youth
5-13 กุมภาพันธ์ 2561
เมืองลิมา ประเทศเปรู
 

Go-Pro โครงการความร่วมมือ 7 ประเทศ ได้แก่ เคนยา โครเอเชีย ประเทศไทย โปแลนด์ สเปน และอินโดนีเซีย เพื่อเสริมสร้างโอกาสและความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับเยาวชนในประเทศสมาชิก โดยได้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโปรแกรม Lego EV3 Robot ครั้งแรกเมื่อวันที่  5-12 เมษายน 2560 ที่ประเทศโปแลนด์ 

ในครั้งนี้ VSA Thailand ในฐานะหนึ่งในประเทศสมาชิกเปิดรับผู้สนใจทางด้านการเขียนโปรแกรมพื้นฐานเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านโปรแกรม Scratch ณ เมืองลิมา ประเทศเปรู ระหว่างวันที่ 5-13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Trainer จากประเทศโปแลนด์

คุณสมบัติ
 1. อายุระหว่าง 18-35 ปี
 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี
 3. มีความสนใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น (ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม)
 4. มีความรับผิดชอบ
 5. สามารถเข้าร่วมกิจกรรมจนจบโครงการ
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
 1. ใบสมัครที่มีรายละเอียดครบถ้วน (กรอกใบสมัครออนไลน์)
 2. เอกสารประจำตัว ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือเดินทาง
 3. ประวัติส่วนตัว (ถ้ามี)
 4. ส่งไปที่ parin@volunteerspirit.or.th
จำนวนที่รับสมัคร
3 คน

ระยะเวลากิจกรรมและข้อปฏิบัติ
 • เปิดรับสมัคร 16 - 25 ตุลาคม 2560
 • ระยะเวลาพิจารณาใบสมัคร 26-28 ตุลาคม 2560 (อาจมีการสัมภาษณ์ออนไลน์)
 • ประกาศผลการคัดเลือก 30 ตุลาคม 2560
 • เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2561 จังหวัดสงขลา
 • เข้าร่วมกิจกรรมประเทศเปรู 5-13 กุมภาพันธ์ 2561 
 • นำเสนอผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการอบรมให้กับเยาวชนจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2561 (One Day training) 
 • ประเมินผลกิจกรรม
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
 • ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องส่งบันทึก (Blog) ภาพกิจกรรมที่เข้าร่วม และประสบการณ์ที่ได้รับในการฝึกอบรม เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของสมาคมจิตอาสา และเอกสารประชาสัมพันธ์ของสมาคม
 • ประชุมและกรอกแบบประเมินประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม
 • นำเสนอผลการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยการฝึกอบรมให้กับเยาวชนจังหวัดสงขลาระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2561 (One Day training)
 • ส่งคลิปวิดีโอประมวลกิจกรรม ความยาวคลิป 1-2 นาที 
ค่าใช้จ่าย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย 100% สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือก โดยให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจ่ายค่าลงทะเบียน เพื่อยืนยันและแสดงความตั้งใจจริงในการเข้าร่วมกิจกรรม (เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ยกเลิกที่ไม่สมเหตุสมผลขึ้นบ่อยครั้ง) 

ค่าใช้จ่ายที่โครงการรับผิดชอบ
 • ค่าเดินทางไปกลับประเทศไทย-เมืองลิมา ประเทศเปรู โครงการดำเนินการให้
 • ค่าอาหารและที่พักในการฝึกอบรมประเทศเปรู และค่าอาหารและที่พักระหว่างปฐมนิเทศน์และนำเสนอกิจกรรมที่จังหวัดสงขลา
โครงการไม่ครอบคลุม ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาหารว่าง แอลกอฮอล์ ของที่ระลึก และอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ

ค่าใช้จ่ายที่ผู้สมัครต้องรับผิดชอบ
 • ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท หลังจากได้รับการคัดเลือก 
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพื่อปฐมนิเทศน์และนำเสนอผลงานที่จังหวัดสงขลา
(ในกรณีที่ยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมหลังจากได้รับการคัดเลือก หรือไม่สามารถเข้าร่วมจนสิ้นสุดกิจกรรม จะไม่ได้รับค่าลงทะเบียนคืน)

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับตารางรายละเอียดการฝึกอบรมอีกครั้งในการปฐมนิเทศน์ก่อนเดินทาง)

D/M/Y

Program Details

16 - 25 Oct. 17

Call for Participants

26-28 Oct. 17

Application Review

30 Oct. 17

Candidates announcement

8-12 Jan. 18

 Orientation Meeting at Songkhla, Thailand

5 Feb.18

Departure from Thailand

6 Feb.18

Arrival and Introduction at Lime, Peru

7-12 Feb. 18

Training on Scratch Program with 20 candidates from 7 countries

13 Feb.18

Departure from Peru

1-5 Mar.18

Organize One day training at Songkhla and evaluation


กรุณาอ่านรายละเอียดกิจกรรมก่อนตัดสินใจกรอกใบสมัคร 
สมาคมจิตอาสา ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคำถามที่มีรายละเอียดคำตอบอยู่บนเว็บไซต์ หรือจากการไม่พยายามอ่านรายละเอียดก่อนถามในทุกกรณี

กรอกใบสมัคร 
ติดต่อ ภารินทร์ เจริญชนาพร 090-302-8862parin@volunteerspirit.or.th

Comments