Story Telling‎ > ‎VSA staff blog‎ > ‎

EVS Spain

posted Oct 7, 2016, 8:12 AM by Vsa Admin   [ updated Dec 12, 2016, 8:34 AM ]ทุนพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ว่างงาน ประเทศสเปน (ประกาศผล)
CHARGER Project Spain

โครงการ CHARGER เป็นความร่วมมือจาก 6 ประเทศ ในการพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้ว่างงาน โดยโครงการได้รับทุนสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรป เปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานจากประเทศไทยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง เป็นระยะเวลา 6 เดือน
            
Comments