V_Volunteer Global

โครงการอาสาสมัครระยะยาว 1 เดือน ถึง 1 ปี ทั่วโลก กับองค์กรอาสาสมัครนานาชาติพันธมิตรของ VSA Thailand เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษากับเจ้าของภาษา ใช้ชีวิตกับอาสาสมัครนานาชาติในศูนย์อาสาสมัครนานาชาติในยุโรป 

V-Volunteer Global มุ่งเน้นการเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบจิตอาสานานาชาติในต่างแดน โดยอาสาสมัครได้รับ Pocket Money ทุกเดือน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองในแต่ละเดือน (ดูรายละเอียดแต่ละโครงการ)

อาสาสมัครไทยคาดหวังอะไร
 • ฝึกภาษาอังกฤษ (ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร)
 • ฝึกภาษาท้องถิ่น (ไปประเทศอะไร ได้ภาษานั้น)
 • จิตอาสานานาชาติ
 • ค้นหาตัวเอง (เข้าใจตนเอง)
 • เรียนรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม (เข้าใจโลก)
 • มิตรภาพ
คุณสมบัติ
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • พร้อมที่จะใช้ชีวิตในต่างแดน ร่วมกับอาสาสมัครนานาชาติ
วิธีการ
 • เลือกโครงการ / ประเทศ ที่สนใจ
 • ดาวน์โหลดและกรอกใบสมัครส่งไปที่ outgoing@volunteerspirit.or.th
ค่าใช้จ่าย
 1. ค่าลงทะเบียน
  เข้าร่วมโครงการ 1 เดือน 7,000 บาท
  เข้าร่วมโครงการ 2 เดือน 8,000 บาท
  เข้าร่วมโครงการ 3 เดือน 9,000 บาท
  เข้าร่วมโครงการ 4 เดือน 10,000 บาท
 2. ค่าเดินทาง 
 3. ค่าวีซ่า
 4. Participation Fee  จ่ายที่ Host Organization เมื่อเดินทางไปถึง (ดูรายละเอียดแต่ละโครงการ)
 5. ประกันการเดินทาง นักเดินทางทุกคนต้องมีตามกฎหมาย ขึ้นอยู่กับระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 
อาสาสมัครได้รับ Pocket Money ทุกเดือน สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของตนเองในแต่ละเดือน (ดูรายละเอียดแต่ละโครงการ)

เลือกประเทศ/โครงการ